RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powołanie Inspektora Ochrony Danych

Szanowni Państwo,

z dniem 23 maja 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Kontakt z Inspektorem:  Anna Jawoszek

                         e-mail:  iodo.gbp.serokomla@gmail.com

Artykuły

Klauzula Informacyjna o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych w GBP w Serokomli

Inspektor Ochrony Danych

 

Kontakt:
iodo.gbp.serokomla@gmail.com

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w GBP w Serokomli i o przysługujących prawach z tym związanych.

 

                                                                        Klauzula Informacyjna
                                            o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
                                                                          w GBP w Serokomli

 1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli przy ul. Warszawska 21, 21-413, zwana dalej Biblioteką.

 

 1. Jeśli Czytelnik ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w Bibliotece, a także przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, może skontaktować się z ustanowionym w Bibliotece Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iodo.gbp.serokomla@gmail.com

 

 1. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe na podstawie:
 • art. 6 ust.1 a) b) c) e) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

oraz

 • w związku z zadaniami nałożonym na Bibliotekę ustawą  z  dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539), w szczególności w związku z art. 4, art. 5, art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o bibliotekach,
 • w związku z zadaniami nałożonymi ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. r. o statystyce publicznej ((Dz.hU. Nr 88, poz. 439))
 1. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe w celu:
 • realizacji ustawowych obowiązków lub/i zadań Biblioteki,
 • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych przez Bibliotekę zbiorów, w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Obowiązek podania przez Czytelnika danych określonych w Deklaracji, w tym numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL. 

 

 1. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 2. Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Biblioteka nie przekaże danych Czytelnika poza obszar Unii Europejskiej.
 5. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów ustawowych, zadań i obowiązków oraz celów statystycznych, dla których są przetwarzane.
  W przypadku braku aktywności na koncie Czytelnika dłuższym niż 2 lata, dane zostaną usunięte z systemu.
 6. Czytelnikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych, które można dostać poprzez złożenie informacji na pocztę: iodo.gbp.serokomla@gmail.com
 7. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Czytelnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każdemu Czytelnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Czytelnik dostarczył administratorowi.
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i zażądanie ich usunięcia może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary).

 

 

 

12 czerwca 2018